Μέτρα & Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων από τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Η Πολιτεία  στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των επιχειρήσεων του 1ου Σταδίου (από Δευτέρα 4/5/2020), καθόρισε την Δήλωση Συμμόρφωσης της Επιχείρησης.

Αυτή προβλέπει την τήρηση κανόνων Υγιεινής για την προστασία των εργαζομένων πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Ο.Δ.Υ. και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Καλύπτει δε γενικά όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων (παραγωγή, τυποποίηση, διανομή) που θα λειτουργήσουν στο πρώτο στάδιο επανεκκίνησης.

Για τις λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου της Εκπαίδευσης, Εστίασης και Διαμονής οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν, θα υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα και οδηγίες.

Από τις οδηγίες όλων των αρμόδιων φορέων συμπεραίνεται ότι:

Η τακτική Απολύμανση των χώρων της επιχείρησης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία

Ποιές είναι οι λοιπές Υποχρεώσεις :

Ο Υπεύθυνος της Επιχείρησης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού:

-Πρέπει να λαμβάνει μέτρα πρόληψης της διάδοσης της νόσου στους χώρους εργασίας

-Πρέπει να λαμβάνει μέτρα για τη προστασία της υγείας των εργαζομένων μέσω ενημέρωσης και διάθεσης σε αυτούς όλων των απαραίτητων υλικών και μέσων για το σκοπό αυτό

Οι Βασικές Υποχρεώσεις Του Υπεύθυνου της Επιχείρησης

-Επικαιροποίηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ως προς την αξιολόγηση του κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού

-Ενημέρωση των εργαζομένων για την κίνδυνο λοίμωξης από τον κορωνοϊό και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, βάσει και των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ.

-Διαβούλευση με τους εργαζόμενους και ενθάρρυνση για υποβολή σχετικών προτάσεων από αυτούς

Λήψη μέτρων περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής όπως:

-Τακτικός αερισμός των χώρων εργασίας

-Συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού

-Καθαρισμός επιφανειών σύμφωνα και με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και επίβλεψη της ορθής χρήσης τους

Λοιπές Υποχρεώσεις Του Εργοδότη

Παροχή στους εργαζομένους των απαραίτητων υλικών για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης-όπου είναι διαθέσιμοι νιπτήρες

-Τοποθέτηση αλκοολούχου αντισηπτικού σε κοινόχρηστους χώρους-όπως οι αίθουσες αναμονής, οι διάδρομοι και οι χώροι ανάπαυσης

Μέριμνα για την τακτική απολύμανση των επιφανειών στο χώρο εργασίας (π.χ. τραπέζια) ή αντικειμένων (π.χ. πόμολα,) με τα οποία έρχονται σε συχνή επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό

Μέριμνα για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας με φυσική ή τεχνητή κυκλοφορία καθαρού αέρα

Ενημέρωση για τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας (όταν υπάρχει τέτοιος).

Οι Υπεύθυνοι των Επιχειρήσεων καλούνται να παρακολουθούν συνεχώς τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. αλλά και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Tags: